Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către utilizatorul licenței Gault&Millau pentru România

Societatea S.C. LAMA GALBENAS.R.L., cu sediul social in Bucuresti Sector 3, Drumul intre Tarlale, Nr 41C, Biroul 5, Etaj 2, cod postal 032982, avand nr. De inreg. la Reg. Com. J40/21115/29.12.2017, cod fiscal / CUI  RO 38645187, contbancarIBAN (RON): RO80INGB0000999907500481deschis la ING Unirii, email : [email protected], reprezentata legal prin Raluca Hrițcu, Utilizator al licenței Gault&Millau pentru România  (denumita in continuare „LAMA GALBENA” sau „Operatorul”),

Prin prezentul document va comuicam urmatoarele informatii:

LAMA GALBENA respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor sai şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

LAMA GALBENA prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in functie de optiunea exprimata prin prezentul document.

LAMA GALBENA   nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar in vederea indeplinirii scopului mai jos mentionat. 

Ce date cu caracter personal prelucreaza LAMA GALBENA    ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

In contextul contractual si/sau promovarii serviciilor si produselor LAMA GALBENA si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale ori de marketing cu dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, LAMA GALBENA   poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, watsup, cont social media, profesie, loc de muncă, realizari personale.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre LAMA GALBENA, exclusiv in scopul mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, delegati, agenti, reprezentanti vanzari, persoane implicate in domeniul gastronomiei, in domeniul viticol, horeca, etc.) si ai institutiilor/autoritatilor publice. 

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorul scop:

–  PENTRU INTOCMIREA DE CONTRACTE INTRE SOCIETATEA DUMNEAVOASTRA SI LAMA GALBENA, pentru executarea ori demararea unor raporturi comerciale sau de afacere pentru efectuarea de livrari de marfa, pentru facturarea produselor ori serviciilor convenite cu dumneavoastra ori solicitate de catre dumneavoastra cat si in scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare produse si desfasurare campanii promotionale, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile LAMA GALBENA   , inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener LAMA GALBENA,

– In vederea prestării serviciilor de evaluări gastronomice ori viticole, publicare recenzii gastronomice si /sau viticole, decernare premii în domeniul gastronomiei, viticole si horeca, precum și orice alte activități care implică sprijinirea comunității gastronomice din România prin recunoașterea eforturilor tuturor beneficiarilor Gault&Millau și promovarea acestora   prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice ori printate (inclusiv prin publicarea in ghidurile Gault&Millau). 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, watsup, etc ) vor putea fi prelucrate de LAMA GALBENA  , in scopul mentionat anterior, doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs.stabilite de legislatie si specificate in prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai LAMA GALBENA, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

Dumneavoastra va puteti exercita optiunea in privinta unei asemenea prelucrari prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de LAMA GALBENA   in acest scop, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea LAMA GALBENA, va puteti dezabona ori comunica acest lucru.

In situatia utilizarii datelor dumneavoastra in cadrul publicatiilor printate de tip ghid Gault&Millau, cererea dumneavoastra de incetare a prelucrarii se va putea aplica referitor la urmatoarea editia a ghidului, dumneavoastra cunoascand si acceptand fara echivoc aceasta situatie din momentul acordului dat initial pentru publicare.

LAMA GALBENA va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti  fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior. 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor sunteti chiar dumneavoastra (ca persoana vizata) care ati furnizat datele persoane, in calitate de reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, etc.) si ai institutiilor/autoritatilor publice. 

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi angajati ori colaboratori ai societatii noastre care gestioneaza indeplinirea relatiilor comerciale ori contractuale si/sau de facturare, livrare, etc., autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre LAMA GALBENA   si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document, cu exceptia sitiuatiei in care avem acordul dumneavoastra prin prezentul document, de publicare a datelor prin ghidul Gault&Millau.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, LAMA GALBENA   va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care LAMA GALBENA   prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim orin prin acord de pulicare expresa a datelor prin intermediul ghidurilor Gault&Millau). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către LAMA GALBENA   pe durata de timp prevăzută în procedurile interne LAMA GALBENA   ( intre 3 – 10 ani) dupa care vor fi distruse (cu exceptia datelor publicate in ghidurile Gault&Millau cu acordul dumneavoastra anterior publicarii).

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In relatia cu LAMA GALBENA, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti:     

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea NU este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand NU are in vedere un interes legitim al operatorului, o reglementare sau temei legal ori contractual. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ori alte scopuri cu exceptia celor de mai sus, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va   stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care LAMA GALBENA   nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Procesul decizional individual automatizat inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.Prevederile anterioare nu se aplica in cazul in care decizia:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata şi un operator de date;

b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului şi care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

 In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, LAMA GALBENA   poate:

– fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;

– fie sa refuze sa dea curs cererii.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa direct catre LAMA GALBENA cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail:[email protected] ori la urmatoarea adresa de corespondenta: str. Iuliu Tetrat, nr. 3, București,sau catre– Total Office Consulting SRL cu datele de contact de mai jos

Societatea LAMA GALBENA, a contractat servicii de consultanta in scopul implementarii noului Regulament UE privind Protecția Datelor (GDPR) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, societatea TOTAL OFFICE CONSULTING SRL, prin dl. Gabriel Hagiu, putand fi contactat pentru orice informatii sau cereri suplimentare la adresa de email : [email protected].

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul în București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, cat si dupa caz, de a introduce o cale de atac judiciara.